Projekty realizované z fondov EÚ

Prijímateľ:
Názov: RISO - R, s.r.o.
Sídlo: Košická cesta 2074, 97901 Rimavská Sobota
IČO: 36640158
Názov projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti RISO-R, s.r.o.
Hlavný cieľ projektu: Strategickým cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti RISO –R s.r.o.
Výška finančného príspevku: 171 987,94 EUR
Miesto realizácie projektu: Rimavská Sobota
Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej   republiky,v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Výskum a inovácie
Prioritná os: 3      Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Investičná priorita: 3.3    Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb
Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

www.opvai.sk

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZOVATEĽA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

podľa § 60 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Údaje prevádzkovateľa:

RISO-R, s.r.o., Košická cesta 2074, 979 01  Rimavská Sobota, IČO: 36640158, riso-r@riso-r.sk,          tel.: 047/5631174

Kontaktná osoba:  Ing. Jana Žilíková, zodpovednaosoba@riso-r.sk, tel.: 047/5631187

 

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých

osôb (zamestnancov, obchodných partnerov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. 

 

Súčasťou správneho a zákonného spracovania osobných údajov a na to, aby dotknutá osoba mohla uplatňovať svoje práva, by dotknutá osoba mala byť informovaná  aj o:
a) právnom základe spracúvania jej osobných údajov, 
b) o tom, ako dlho sa budú jej osobné údaje uchovávať,
c) aký je účel spracovania jej osobných údajov, 
d) kategórie príjemcov a ďalšie informácie.

Pre získanie konkrétnych informácií k uvedeným bodom kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte voči nám nasledujúce práva:

 

  • Odvolanie súhlasu 

Pokiaľ ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov a neprajete si, aby sme vaše osobné údaje naďalej spracúvali, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu.

Odvolanie súhlasu však samo osebe neznamená, že doteraz spracúvané osobné údaje sú spracúvané nezákonne. 

  • Právo na prístup

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že si môžete žiadať potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje a informácie o tom akým spôsobom ich spracúvame.

Na požiadanie vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Informácie sa poskytujú v písomnej listinnej forme alebo  elektronickými prostriedkami.

  • Právo na opravu osobných údajov

Kedykoľvek máte právo požiadať o úpravu, doplnenie a aktualizáciu spracúvaných osobných údajov, ak zistíte, že spracúvame nepresné, neúplné alebo neaktuálne  osobné údaje. 

  • Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov

Máte právo požadovať výmaz osobných údajov. Vymazanie je však možné len za zákonom stanovených podmienok, a to: 

a)    pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali;

b)    pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ, na základe ktorého s osobnými údajmi ďalej narábame, 

c)    pokiaľ úspešne uplatníte jednu z námietok spracúvania osobných údajov, 

d)     pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne,

e)    dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

f)     osobné údaje boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osôb mladších ako 16 rokov.

Nie vo všetkých prípadoch však budeme nútení vašej žiadosti vyhovieť. Za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov potrebné:

a)    na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b)    na splnenie povinností alebo úloh podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, 

c)    z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, 

d)    na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by uplatnenie tohto cieľa znemožnilo či neprimerane sťažilo, 

e)    na uplatnenie právneho nároku, 

budete musieť tieto zásahy strpieť. 

Pokiaľ vyhovieme vášmu podnetu a údaje vymažeme, kontaktujeme aj tretie osoby, ktoré osobné údaje spracúvajú. Rovnako všetky zverejnené osobné údaje stiahneme.

  • Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že nami spracúvané osobné údaje o Vás sú nesprávne, alebo ak ich podľa Vás nepotrebujeme využívať.

Obmedzenie spracúvania bude znamenať, že sa s vašimi údajmi v danom čase nenakladá. Pracovať s týmito údajmi budeme oprávnení len za predpokladu, že nám na to dáte súhlas, či na účel uplatneného nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.  Obmedzenie spracúvania osobných údajov prebieha po dobu potrebnú na zváženie ďalšieho postupu. 

  • Právo na prenosnosť údajov

Prenosnosť údajov znamená, že údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, na vašu žiadosť  poskytneme tretej osobe. 

  • Právo namietať 

Máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, tiež v prípadoch ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (teda nás) alebo záujmov tretích strán (okrem spracúvania orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh).

Výnimkou sú situácie, ak nad týmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

 

  • Právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov

 

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona, máte možnosť podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, 

e-mailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14       

Fax: +421 2 323 132 34

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov kontaktujte našu zodpovednú osobu:

Kontaktné údaje: Ing. Jana Žilíková

Emailová adresa: zodpovednaosoba@riso-r.sk

Tel. kontakt: 047/5631187

Spoločnosť RISO–R, s.r.o. na základe Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ:

Názov:
Sídlo:
IČO:
Kód projektu:

RISO – R, s.r.o.

Košická cesta 2074, 979 01 Rimavská Sobota 36 640 158
042BB080013

Názov a opis: Modernizácia a rekonštrukcia výrobných priestorov a výroby v spoločnosti RISO-R, s.r.o.

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti RISO-R, s.r.o., pomocou zvýšenia kvality výsledných produktov

Miesto realizácie projektu: SR, okres: Rimavská Sobota, obec: Rimavská Sobota Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra
Kód výzvy: 8/PRV/2015

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Fokusová oblasť prioritná: 3A
Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť B
Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Držiteľ certifikátu kvality IFS Food SK17/2614
Kvalita vybraných výrobkov bola ocenená značkou kvality SK
RISO-R s.r.o.
Košická cesta 2074
979 01 Rimavská Sobota
+421 / 47 / 563 11 74
+421 / 47 / 563 11 87
+421 / 47 / 563 11 74
©2020 | Vyrobila digitálna marketingová agentúra PROGNESSA  
crossmenu